Flamingo Tours

Previous Tours

small logo

WELCOME TO FLAMINGO TOURS

TWO DAY TOUR TO WAHAKOTTE / MADHU CHURCH
Church at Wahakotte
Serene view of the Church premises
Inside the Church
Side view of the Church
View of the Church
Tour Group of 17th and 18th May 2011
The Church of Our Lady of Madhu
Side view of the Church
Inside the Church
Statues in the Church garden
 
Tour Group of 3rd and 4th Sept 2011